ค่าจ้างสถาปนิกออกแบบ

ค่าบริการออกแบบอาคาร

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดมาตรฐานการคิดค่าออกแบบไว้ดังต่อไปนี้(เป็นร้อยละ)

ประเภทอาคาร มูลค่าการก่อสร้าง

ไม่เกิน 10 ล้าน 10 ล้าน-30 ล้าน 30 ล้าน-50 ล้าน 50 ล้าน-100 ล้าน 100 ล้าน-200 ล้าน 200 ล้าน- 500 ล้าน

ตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 10.00 7.75 6.50 6.00 5.25 4.50

พิพิธภัณฑ์ วัด อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ที่วิจิตร 8.50 6.75 5.75 5.50 4.75 4.25

บ้าน(ไม่รวมตกแต่งภายใน) 7.50 6.00 5.25 5.00 4.50 4.00

โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร คอนโดมิเนียม วิทยาลัย 6.50 5.50 4.75 4.50 4.25 3.75

สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม 5.50 4.75 4.50 4.25 4.00 3.50

โกดัง อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด 4.50 4.25 4.00 3.75 3.50 3.25

วิธีการคำนวณค่าออกแบบ จะประเมินจากค่าก่อสร้าง เช่นท่านต้องการสร้างบ้านประมาณ 15 ล้านบาทจะคิดดังนี้

10 ล้านแรก คิด 7.5 % = 750,000 บาท

5 ล้านต่อมา คิด 6.00 % = 300,000 บาท

รวมเป็นค่าออกแบบทั้งสิ้น 1,050,000 บาท

ค่าออกแบบเขาแบ่งกันอย่างไร (ระหว่างสถาปนิกและวิศวกร)

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดมาตรฐานการคิดค่าออกแบบไว้ดังต่อไปนี้(เป็นร้อยละ)

1. เมื่อรับเงินมาสามารถหักค่าใช้จ่ายบางประเภทออกก่อนคือ

ค่าประสานงาน ( หักไม่เกิน 10 % )

ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ ( ไม่เกิน 15 % )

2. เหลือเงินจากข้างต้นเมื่อไรจะแบ่งกัน โดยแยกประเภทของโครงการเป็น 4 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1 : บ้าน

ประเภทที่ 2 : อาคารชุด สำนักงานสรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน

ประเภทที่ 3 : โรงแรม โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ สนามกีฬาในร่ม

ประเภทที่ 4 : โรงงาน โกดัง อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด

โดยจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนร้อยละดังต่อไปนี้

ประเภทของงาน/คน 1 2 3 4

สถาปนิก 65% 60% 55% 50%

วิศวกรโครงสร้าง 20% 20% 22% 26%

วิศวกรสุขาภิบาล 5% 5% 6% 6%

วิศวกรไฟฟ้า 10% 10% 11% 11%

วิศวกรเครื่องกล – 5% 6% 6%

รายละเอียดเพิ่ม สอบถามได้ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ…ทันที

คัดลอกมาจาก หนังสือร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง

เรียบเรียงโดย นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์